Site Overlay

Cele Spływu

  • Upamiętnienie walk Ślązaków o swoją tożsamość w trzech Powstaniach Śląskich. Zakończenie spływu na Górze Świętej Anny i jego majowy charakter wiąże się szczególnie z wydarzeniami III Powstania Śląskiego.
  • Spotkanie harcerzy z różnych drużyn, umożliwiające wzajemne poznanie się, wymianę doświadczeń, zapoznanie się ze zwyczajami panującymi w różnych środowiskach.
  • Przybliżenie walorów krajobrazowych naszej ziemi i kultury jego mieszkańców oraz rozbudzenie wrażliwości na naszą śląską przyrodę.
  • Zapoznanie się z gospodarką wodną Górnego Śląska. Zwiedzanie budowli hydrotechnicznych oraz zakładów z tą gospodarką związanych.